Oshiorenoya Agabi ชาวไนจีเรียผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ที่ดมกลิ่นวัตถุระเบิด

Oshiorenoya Agabi พื้นฐานใน Silicon Valley, ได้จับแฉเทคโนโลยีระหว่างประเทศหลังจากที่ขึ้นมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถดมกลิ่นวัตถุระเบิดและช่วยในการทิม